Puedes cerrar todas las bibliotecas si quieres, pero no hay barreras,cerraduras, ni cerrojo, que puedas imponer a la libertad de mi mente.

Virginia Woolf

Con esta contundente afirmación categórica Virginia Woolf definía su personalidad, su singular pensamiento y su filosofía personal. Woolf, según mi punto de vista, una de las mejores escritoras de la literatura universal. Una Señora con todas las letras que revolucionó un siglo y una Sociedad tan elitista y clasista como que la reinaba en su momento en el poderoso Reino Unido de la Gran Bretaña.

Woolf, era públicamente conocida como feminista, bisexual, bipolar i en muchas ocasiones una mujer avanzada a sus tiempos. Entre sus obras destacando; La Señora Dalloway, Los Años, Al Faro, Una cambra propia, Tres Guineas, Orlando, Flush y un largo etcétera de obras que marcaron una generación.

Un día cualquiera, hablando con unos amigos, oí mi dispositivo móvil. Decidí mirar que era el timbre que sonaba, y ‘PUM’, un correo electrónico en el cual se me informaba hacia mi persona que había sido seleccionado para participar en un TC de larga durada en Riga (Letonia) sobre el movimiento LGBT+ durante diez días el mes de setiembre. Sin pensármelo, acepté la propuesta. Al mes siguiente ya estaba allí.

‘Out in the Open’, como su propio nombre indica, fue un TC enfocado al aire libre, y no me podría haber gustado más. Una semana donde la colectividad, la amistad, la confianza que incluyó el trabajo en equipo fue totalmente necesario para poder desarrollar todas las competencias con la máxima eficiencia posible.

Las actividades que se prepararon fueron varias, alcanzar retos, llevar a las personas a pensar de manera colectiva, conjunta, siempre con los mejores valores por delante de todo. Escalar una pared, cruzar cuerdas atadas a dos metros de altura, cruzar ríos y pasar por lugares imposibles fueron algunos de estos retos.

De alguna manera, este TC, quería invitar a pensar cómo puedo ser de complicado para algunas personas ‘la salida del armario’, y lo importante que es tener personas que te ayuden, te escuchen y te proporcionen apoyo en momentos que puedan ser duros. Un paralelismo entre actividades de riesgo y situaciones complicadas a nivel vital y ayudar a la reflexión personal cuando es realmente necesario en un mundo al igual que un siglo que está evolucionando a pasos de gigante.

Mientras la semana seguía su curso, al cabo de cinco días (viernes), preparamos unas actividades para adolescentes de un instituto de ESO y bachillerato localizado en Riga para que pudieran tomar consciencia sobre el mundo LGBT y conjuntamente pudiéramos hablar abiertamente de este tema sin tabús. Actividad que fue enriquecedora en una Sociedad postsoviética que avanza a una velocidad difícil de asimilar.

El siglo XXI empieza a traer cambios muy rápidos para las generaciones que vienen. La nueva generación vivirá este mundo cambiante como ningún siglo de la historia de la humanidad.

En diciembre volveremos, esta vez, pero, para hacer un estudio más teórico y no tan practico. Estoy más que ilusionado para poder llevar a cabo esta segunda parte del TC que me espera en pleno Puente de la constitución en un país helado que me dará un aire fresco antes de acabar el año y a la vez para vivir una Navidad con la máxima intensidad posible.

Al final de la semana, entre el equipo de jóvenes y formadores decidimos reflexionar sobre la semana. Yo compartí mis sentimientos como también mis pensamientos respeto a Virginia Woolf, y como esta semana al igual que la escritora me habían marcado.

Llegué a la conclusión que mis emociones habían estado a flor de piel en todo momento como al mismo tiempo había tenido la oportunidad de poder conocerme un poco más.

Volvería, hoy, mañana y el año que viene. Un TC muy necesario para personas que se encuentran en una situación difícil y que, a lo mejor, un poco de ayuda no les iría nada mal.

Marcel.

Puedes cerrar todas las bibliotecas si quieres, pero no hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente.

Virginia Woolf

Amb aquesta contundent afirmació categòrica Virginia Woolf definia la seva personalitat, el seu singular pensament i la seva filosofia personal. Woolf, per a mi, és una de les millors escriptores de la literatura universal. Una Senyora amb totes les lletres que va revolucionar un segle i una societat tant elitista i classista com la que regnava en el seu moment al poderós Regne Unit de la Gran Bretanya.

Woolf, era públicament coneguda com a feminista, bisexual, bipolar i sovint una dona avançada al seu temps. Entre les seves obres, es destaquen; La Senyora Dalloway, Els Anys, Al Far, Una càmbra pròpia, Tres guinees, Orlando, Flush i un llarg etcètera d’obres que van marcar una generació.

 

Un dia qualsevol, tot parlant amb uns companys, vaig sentir el meu dispositiu mòbil. Vaig decidir mirar què era el timbre que sonava, i ‘PUM’, un correu electrònic en el qual s’informava envers la meva persona que havia estat seleccionat per participar en un TC de llarga durada a Riga (Letònia) sobre el moviment LGBT+ durant deu dies el mes de setembre. Sense pensar-ho,  vaig acceptar la proposta i al cap d’un mes ja era a port.

‘Out in the Open’, com el propi nom indica, va ser un TC enfocat a l’aire lliure, i no em podria haver agradat més. Una setmana on la col·lectivitat, l’amistat, la confiança i el treball en equip va ser totalment necessari per poder desenvolupar totes les competències amb la màxima eficiència possible.

Les activitats que es preparar van ser vàries, assolint reptes, portant a les persones a pensar de manera col·lectiva, conjunta i sempre amb els millors valors per davant de tot. Escalar una paret, travessar cordes a dos metres d’alçada, creuar rius i passar per llocs impossibles van ser alguns dels reptes.

D’alguna manera, aquest TC, volia convidar a pensar com de complicat pot ser per algunes persones ‘la sortida de l’armari’ i com n’és d’important tenir persones que t’ajudin, t’escoltin i et proporcionin suport en moments que puguin ser durs. Un paral·lelisme entre activitats de risc i situacions complicades a nivell vital i ajudar a la reflexió quan realment és necessari en un món i segle que està evolucionant a passos de gegant.

Mentre la setmana seguia el seu curs, al cap de cinc dies (divendres), vam preparar unes activitats per a adolescents d’ESO i Batxillerat d’un institut de Riga perquè poguéssim prendre consciència sobre el món LGBT i conjuntament poguéssim tots parlar obertament d’aquest tema sense tabús. Activitat que va ser molt enrquidora en una societat post-soviètica que avança amb una velocitat gairebé difícil d’assimilar.

El S.XXI comença a portar canvis molt ràpids, i les generacions que venen, viuran aquest món canviant com cap segle de la història de la humanitat.

Al desembre hi tornem, aquesta vegada però, per fer un estudi més teòric i no pràctic. Estic més que il·lusionat per poder dur a terme aquesta segona part del TC que m’espera en ple pont de la Constitució en un país gelat que em donarà un aire fresc abans d’acabar l’any i de viure el Nadal amb la màxima intensitat possible.

Al final de la setmana entre l’equip de joves i formadors vam decidir reflexionar sobre la setmana, i jo vaig compartir els meus sentiments i pensaments respecte a Virginia Woolf i com aquesta setmana a l’igual que l’escriptora m’havien marcat.

Vaig arribar a la conclusió que les meves emocions havien estat a flor de pell en tot moment i que havia pogut conèixem una mica més.

Hi tornaria, avui, demà i l’any que vé. Un TC molt necessari per persones que es troben en una situació difícil que potser una mica d’ajuda no els aniria malament.

Marcel.

Lock up your libraries if you like; but there is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind.”

Virginia Woolf

With this blunt categorical statement Virginia Woolf defined her personality, her unique thinking and her personal philosophy.  Woolf, in my view, is one of the best writers of universal literature. A lady with all the letters who revolutionized a century and a society as elitist and classicist as she reigned it at the time in the mighty United Kingdom.

Woolf was publicly known as feminist, bisexual, bipolar and often an advanced woman to her time. Among his works stand outdo; Mrs.  Dalloway, The Years, Al Faro, A cambra of its own, Tres Guineas, Orlando, Flush and a long list of works that marked a generation.

One day, talking to some friends, I heard my mobile device. I decided to note that it was the ringingbell, and ‘PUM’, an email in which I was informed that I had been selected to participate in a long-lasting TC in Riga (Latvia) on the LGBT+ movement for ten days in September. Without thinking about it, I accepted the proposal. In less than one month I was already there.

‘Out in the Open’, as the name suggests, was a TC focused outdoors, and I couldn’t love it more. A week where the collective, the friendship, the trust that included teamwork was totally necessary to be able to develop all the skills with maximum efficiency possible.

The activities that were prepared were several, achieving challenges, leading people to think collectively, together, always with the best values ahead of everything. Climbing a wall, crossing ropes tied two meters high, crossing rivers and passing through impossible places were some of these challenges.

Somehow, this TC, wanted to invite you to think how complicated can be for some people ‘the way out of the closet’, and how important it is to have people to help you, listen to you and provide support to you in times that they can be tough. A parallel between risky activities and life-threatening situations and helping personal reflection when it is necessary in a world like a century that is evolving at giant paces.

As the week was ongoing, after five days (Friday), we prepared some teenage activities from a middle school and high school located in Riga so that they could become aware of the LGBT world and together we could talk openly about this subject without taboos. Activity that was enriching in a post-Soviet society advancing at a speed that is difficult to assimilate.

The 21st century is beginning to bring very rapid changes  for  generations to come. The new generation will live in this changing world like no century in human history.

In December we will return, this time, but to make a more theoretical and not so practical study. I am more than excited to be able to carry out this second part of the TC that awaits me in this icy country that will give me a fresh air before the end of the year and at the same time to live a Christmas with the maximum possible intensity.

At the end of the week, among the youth team and trainers we decided to reflect on the week. And either I shared my feelings as well as my thoughts Respect Virginia Woolf, and like this week just as the writer had marked me.

I concluded that my emotions had been at full front as at the same time I had had the opportunity to get to know me a little more.

I’d be back, today, tomorrow and next year. A much-needed TC for people who are in a difficult situation and that probably would help them a lot.

Marcel.