The training took place in from Monday 27th until Saturday 1st of April and brought together 25 volunteers from the Aragon, Catalonia and Valencia autonomous regions.

The objectives of the gathering were to introduce the volunteers to the specificities of host country and the regions where they live and to prepare them morally and practically for the rest of their voluntary service and for a fruitful overall EVS experience.17522899_1308924159192381_8049886854760884478_n

The on-arrival training was overall a worthwhile experience in preparing the volunteers to adapt to potential cultural and personal challenges. The volunteers received some general guidance on conflict prevention and crisis management in their organisational contexts.

The volunteers had a chance to reflect upon and practice their communication and Spanish language skills, cultural awareness aspects and to evaluate their competencies (knowledge, attitudes and skills) that will enable them to have a successful voluntary service in their host organisations, shared living spaces and the community. The last day of the training was spent on planning their non-formal learning and volunteering tracks in the upcoming months and to develop their personal goals for their period of service.

17796010_10206709720461428_6012792564445603950_nThe volunteers had a change to share their preliminary experiences and impressions from their time spent in their host organisations and had the change to clarify questions related to their projects with the trainers and with the other volunteers.

Overall, the training was a good opportunity for positioning within the EVS process, an orientation and calibration of intentions and learning needs of the volunteer with the realities of the host organisations and task in the activity agreements. Finally, the informal exchange among the volunteers allowed for a unique exchange of perspectives, impressions and experiences about the work of the sending and host organisations and about wider social, political and cultural aspects in these countries, which shaped this into an enriching experience.

Andrei.

La formació va tenir lloc de dilluns 27 de març fins dissabte 1 d’abril i va reunir 25 voluntaris de les comunitats autònomes de Aragó, Catalunya i València.

Els objectius principals de la reunió van ser presentar als voluntaris els específics del país de acollida i de les regions on viuen, així com de preparar-los moral i pràcticament pel que queda del seu SVE – i tenir una experiència fructífera general en el seu voluntariat.17522899_1308924159192381_8049886854760884478_n

La formació va ésser, en general, una experiència amb valor a la preparació dels voluntaris per adaptar-se els reptes culturals i personals. Els voluntaris van rebre algunes orientacions sobre com prevenir conflictes i crisis de gestió dins els seus contexts organitzatius.

Els voluntaris van tenir la oportunitat de reflexionar i practicar les seves habilitats en comunicació i en llengua castellana; aspectes de la consciència cultural i avaluar les seves competències (coneixements, actituds i habilitats) que els hi permetrà tenir un servei de voluntariat amb èxit dins les seves organitzacions, el seu entorn i dins la comunitat. L’últim dia de la formació es va utilitzar per planificar 17796010_10206709720461428_6012792564445603950_nl’aprenentatge no reglada i el camí a recórrer en els mesos següents, així com per desenvolupar les seves metes personals durant el període del SVE.

També va haver-hi espai per compartir experiències preliminars i impressions del temps que ja han passat a les seves organitzacions d’acollida, i resoldre dubtes relacionades amb els projectes, consultant als entrenadors i els seus companys.

En general, la formació va ser una bona oportunitat per situar-se dins del procés del SVE, una orientació i evaluaciópp de intencions. Un procés per conèixer les necessitats d’aprenentatge del voluntari envers la realitat de la organització d’acollida i les tasques a desenvolupar. Per concloure, la relació que es va crear entre els voluntaris va permetre un intercanvi únic de perspectives, impressions i experiències relacionades amb la feina de les organitzacions d’acollida i de enviament, així com una visió més àmplia a nivell social, política i cultural en aquests països, que va acabar en una experiència enriquidora.

Andrei.