La FCV té una sòlida experiència en la coordinació i organització d’activitats educatives que, fent ús de la metodologia de la formació no reglada,  explora temes com el voluntariat, l’aprenentatge intercultural i la cultura de la pau.

A més d’avaluar el grau de satisfacció general sobre l’activitat i els seus elements principals, com el nivell d’assoliment dels seus objectius, la FCV sempre demana als participants avaluar una llista de competències específiques que tenen una estreta relació amb els objectius generals de l’activitat i amb els objectius personals d’aprenentatge de qui participa.

Recentment, en ocasió del seminari internacional “Volunteering for Change”, que es va celebrar a Vilanova i la Geltrú del 3 al 10 de novembre, la FCV va demanar als participants completar els seus formularis d’avaluació final, en els quals se’ls preguntava fins a quin punt les activitats del seminari van ser útils / apropiades per a la pràctica de les 7 següents competències: habilitats comunicatives, habilitats interculturals, autoconfiança, iniciativa, aprendre a aprendre, habilitats lingüístiques i habilitats de treball en equip.

El resultat dels 19 formularis d’avaluació va ser clar: tot el grup va aprofitar l’activitat per practicar les 7 competències esmentades amb una mitjana de 4.21 sobre 5, en la qual ‘5’ indica la total utilitat de les activitats per a practicar aquestes competències i ‘1’ significa la manca absoluta d’utilitat. Les respostes indiquen que el seminari va ser adequat per desenvolupar competències interpersonals i socials, com la comunicació interpersonal (4.42), la confiança en un/a mateix/a i la capacitat de treball en equip (4.26 cadascuna), així com el sentit d’iniciativa (4.32) envers el mateix procés d’aprenentatge. Les altres 3 competències, amb valors lleugerament inferiors, són la comprensió i interacció amb persones d’altres cultures (4.21), aprendre a aprendre (4.05) i el desenvolupament d’habilitats lingüístiques (4).

Que aquests resultats siguin tan positius pot ser degut al fet que la majoria dels participants realitzen tasques de gestió, supervisió i tutoria de programes de voluntariat, amb coneixements d’anglès i que ja han participat en altres activitats internacionals de formació no reglada.

Com organitzadors, d’una banda, estem satisfets pels resultats, però, d’una altra banda, som conscients que el seminari podria haver ofert més espais perquè els participants s’apropiessin del procés d’aprenentatge de tot el grup, participant més en la configuració del programa, en la definició dels continguts i en el propi procés de facilitació, el que hagués ofert a tot el grup una experiència d’aprenentatge encara més propera a les seves necessitats específiques d’aprenentatge i amb la seva experiència.

Andrei.