Després d’un mes de la tornada és moment de mirar enrere per reviure allò que va ser una experiència genial, el curs de formació per a formadors organitzat per la xarxa UNOY al que vaig participar gràcies a la Fundació Catalunya Voluntària.

El curs, enfocat per a joves formadors de procedències tan diverses com Macedònia, França, Irlanda, Anglaterra, Índia, Bòsnia i Hercegovina, Brasil, Finlàndia, Holanda, Síria, Geòrgia, Bèlgica,… va ser un fenomen extraordinari per al compartir d’experiències en l’àmbit de l’Educació per a la Pau i la transformació de conflictes, i amb la temàtica de fons del canvi de discurs (Transforming narratives).

Prèviament a la setmana que vam viure a la Haia –context idoni per a tractar temes de Pau- vam participar en una formació online que ens va anar situant en els conceptes bàsics i ja vam començar a treballar per equips en diferents activitats a través de 5 mòduls teòrics.

Un cop tots reunits a Holanda i després de les degudes presentacions, vam haver de situar-nos tots a la mateixa pàgina en termes de pau/conflicte/violència, etc. Venint tots d’àmbits diversos i contextos allunyats, així com en experiència en l’ús d’eines d’educació no formal va ser interessant veure el punt de vista que tothom hi va aportar.

A través dels 7 dies de curs vam poder aprofundir en la resolució 2250 del Consell de Seguretat de la ONU, motiu pel qual la xarxa internacional d’associacions que treballen per a la pau UNOY havia dissenyat aquest curs, fent-nos a tots més coneixedors del marc legal en el que podem cabre com a constructors de pau. Vam parlar de tècniques de formació compartint les que cadascú aplicàvem a les nostres organitzacions, vam parlar de valors, d’estereotips, de dificultats a l’hora de facilitar grups, de tool-kits, i de mil coses més.

El curs també ens va donar l’oportunitat de posar en pràctica tot allò que volíem compartir amb els companys; organitzant una micro-formació per a nosaltres mateixes (laboratory practice) enfocada en l’ús de les narratives o històries personals en la transformació de conflictes, així com l’apropament entre organitzacions. A part del fet de poder liderar totes alguna sessió, el feedback dels altres participants penso que va ser clau per a una millora a l’hora de ser formadora.

Tots aquests processos van ser guiats i tutelats per dos formadors joves amb molta experiència que ens van cuidar emocionalment durant tot el projecte, així com els membres d’UNOY tant com a coordinació i logística com la presa de notes per al recull de contingut. Penso que la seva professionalitat va ser clau per a l’èxit del curs.

I finalment, queda el ‘i ara, què?’, doncs ara toca seguir treballant amb l’avantatge de tenir dues oportunitats precioses: poder treballar amb xarxa amb organitzacions d’arreu del món liderades per els que van convertir-se en amics (en àmbits tan amplis com gestió de conflictes armats, investigació de processos de pau, acompanyament a refugiades, treball per a l’empoderament de dones, i altres) i l’obligació de fer un retorn pràctic del que vam treballar. Això es materialitza en una formació que cadascun dels participants hem de realitzar al nostre entorn, amb qualsevol format i de contingut flexible, per tal de convertir-nos verament en altaveus de la feina que es fa arreu del món.

Perquè per a mi aquest curs ha estat una transformació que vull aplicar al meu entorn, fent ressò de la feina que fan milers de joves per a canviar el món cada dia des de les seves realitats. Per això seguirem treballant, perquè -com vaig sentir ara fa molt temps dir- ho fem perquè sabem que un món nou no és només possible sinó que ja existeix.

Neus Rosell

Después de un mes de la vuelta es momento de mirar atrás para revivir lo que fue una experiencia genial, el curso de formación para formadores organizado por la red UNOY, al cual participé gracias a la Fundación Catalunya Voluntaria (FCV).

El curso, enfocado para jóvenes formadores de procedencias tan diversas como Macedonia, Francia, Irlanda, Inglaterra, India, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Finlandia, Holanda, Siria, Georgia, Bélgica, … fue un fenómeno extraordinario para el compartir de experiencias en el ámbito de la Educación para la Paz y la transformación de conflictos, y con la temática de fondo del cambio de discurso (Transforming narratives).

Previamente a la semana que vivimos en la Haya -Contexto idóneo para tratar temas de Paz- participamos en una formación online que nos fue situando en los conceptos básicos y ya empezamos a trabajar por equipos en diferentes actividades a través de 5 módulos teóricos.

Una vez todos reunidos en Holanda y después de las debidas presentaciones, tuvimos que situarnos todos en la misma página en términos de paz / conflicto / violencia, etc. Viniendo todos de ámbitos diversos y contextos alejados, así como diferente experiencia en el uso de herramientas de educación no formal fue interesante ver el punto de vista que todo el mundo aportó.

A través de los 7 días de curso pudimos profundizar en la resolución 2250 del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que la red internacional de asociaciones que trabajan para la paz UNOY había diseñado este curso, haciéndonos a todos más conocedores del marco legal en el que podemos caber como constructores de paz. Hablamos de técnicas de formación compartiendo las que cada uno aplicábamos a nuestras organizaciones, de valores, de estereotipos, de dificultades a la hora de facilitar grupos, de tool-kits, y de mil cosas más.

El curso también nos dio la oportunidad de poner en práctica todo lo que queríamos compartir con los compañeros; organizando una micro-formación para nosotros mismos (laboratory practice) enfocada en el uso de las narrativas o historias personales en la transformación de conflictos, así como el acercamiento entre organizaciones. Aparte del hecho de poder liderar todas alguna sesión, el feedback de los otros participantes pienso que fue clave para una mejora a la hora de ser formadora.

Todos estos procesos fueron guiados y tutelados por dos formadores jóvenes con mucha experiencia que nos cuidaron emocionalmente durante todo el proyecto, así como los miembros de UNOY, tanto como coordinación y logística como la toma de notas para la recopilación de contenido. Pienso que su profesionalidad fue clave para el éxito del curso.

Y por último, queda el ‘y ahora, qué?’. Pues ahora toca seguir trabajando con la ventaja de tener dos oportunidades preciosas: poder trabajar en red con organizaciones de todo el mundo lideradas por los que se convirtieron en amigos (en ámbitos tan amplios como gestión de conflictos armados, investigación de procesos de paz, acompañamiento a refugiadas, trabajo para el empoderamiento de mujeres, y otros) y la obligación de hacer algo práctico de lo que trabajamos. Esto se materializa en una formación que cada uno de los participantes debemos realizar en nuestro entorno, con cualquier formato y de contenido flexible, con el fin de convertirnos verdaderamente en altavoces del trabajo que se hace en todo el mundo.

Porque para mí este curso ha sido una transformación que quiero aplicar a mi entorno, haciendo eco del trabajo que hacen miles de jóvenes para cambiar el mundo cada día desde sus realidades. Por eso seguiremos trabajando, porque -como oí hace mucho tiempo decirlo- lo hacemos porque sabemos que un mundo nuevo no es sólo posible sino que ya existe.

Neus Rosell

After a month of the return, it is time to look back to revive a great experience, the training course for trainers organized by the UNOY network, to which I participated thanks to Fundació Catalunya Voluntària (FCV).

The course was focused on young trainers of different origins such as Macedonia, France, Ireland, England, India, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Finland, Holland, Syria, Georgia, Belgium… And was an extraodinary phenomenon for sharing experiences in the field of Education for Peace and the transformation of conflicts, and with the fundamental theme of the change of discourse (Transforming narratives).

Previous to the week that we lived in The Hague – the ideal context for dealing with peace issues – we participated in an online training that taught us the basic concepts. We started working as teams in different activities through 5 theoretical modules.

Once all of us gathered in Holland and after the presentations, we had to be all on the same page in terms of peace/conflict/violence, etc. Coming from many different areas and far-reaching contexts, as well as experience in the use of non-formal education tools, it was interesting to see the point of view that everyone had.

Through the 7 days of the course we could go into depth in resolution 2250 of the UN Security Council, which is why the international network of associations that work for peace UNOY had designed this course, making us all more aware of the legal framework in which we can fit as peace builders. We talked about training techniques by sharing those that we applied to our organizations, we talked about values, stereotypes, difficulties in facilitating groups, tool kits, and a thousand more.

The course also gave us the opportunity to put into practice everything we wanted to share with our colleagues; organizing a micro-training for ourselves (laboratory practice) focused on the use of narratives or personal stories in the transformation of conflicts, as well as the rapprochement between organizations. We were all also able of leading one session and we received feedback from the other participants, which I think was the key to an improvement in being a trainer.

All these processes were guided and supervised by two young, experienced educators who took us emotionally throughout the project, as well as the members of UNOY, who did the coordination and logistics and took notes for the collection of content. I think that their professionalism was the key to the success of the course.

And finally, is the ‘and now, what?’. Now, we have to continue working with the advantage of having two precious opportunities: to be able to work with networks with organizations from all over the world led by those who became friends (in areas as broad as managing armed conflicts, researching peace processes, accompanying refugees, working for the empowerment of women, and others) and the obligation to make a practical return on what we worked on. This is materialized in a training that each of the participants have to carry out in our environment, with any format and flexible content, in order to truly become speakers of the work done around the world.

Because for me this course has been a transformation that I want to apply to my environment, echoing the work thousands of young people do to change the world every day from their realities. That is why we will continue to work, because – as I heard a long time ago – we do it because we know that a new world is not only possible but it already exists.

Neus Rosell