Després d’un any intens de treball amb l’objectiu d’entendre i comprendre qué és la cultura de la pau, i promoure el desenvolupament d’habilitats, capacitats i estratègies per portar-la a terme en el nostre dia a dia, va arribar la cloenda del projecte a Sèrbia.

Durant el primer dia, els participants dels diferents països vam compartir quins havien estat els resultats del projecte, i vam tornar a recordar el que havíem après sobre la cultura de la pau, sobre la importància de ser tolerants i empàtics amb tothom, per molt diferent que l’altre persona sigui a nosaltres i independentment de la seva cultura, religió i d’altres. Una conclusió va ser evident: les diferències ens enriqueixen, i dels conflictes sempre podem aprendre, millorar i, fins i tot, desenvolupar habilitats per aprendre a gestionar millor els conflictes i millorar la nostra realitat present i futura.

Al segon dia, els representants dels diferents països vam compartir quines idees teníem per portar a terme als nostres països, el que havíem après gràcies a la participació en el projecte. Així, vam arribar a la conclusió que els tallers i d’altres dinàmiques eren una bona manera de transmetre aquests ideals. A més, és important que utilitzem l’educació no formal per promoure aquest tipus de valors socials, i que, a poc a poc, aconseguim incorporar aquest aprenentatge en l’educació formal per així, a través dels infants i joves, crear una societat millor. Al migdia, vam anar a presentar el projecte a l’Ajuntament de Krusevac, on vam ser rebuts cordialment. Per la tarda, vam exhibir les nostres iniciatives en una cafeteria amb imatges i música.

El tercer i últim dia, vam crear un espai per compartir les idees i motivacions que teníem cadascú de nosaltres per portar a terme futurs projectes, fins que, finalment, va arribar l’hora d’acomiadar-nos, amb certa tristesa per haver arribat el final de la trobada, però amb l’alegria i felicitat per haver pogut compartir aquest espai amb tots, així i per haver pogut ampliar la nostra xarxa de contactes amb la finalitat de poder cooperar, junts, per crear comunitats més tolerants i respectuoses les unes amb les altres.

Elisabet Vives

Participant en l’esdeveniment

After an intense year of work to understanding what is the culture of peace, promoting the development of skills, capacities and strategies to carry them out in our daily life, we were heading for the project´s conclusion in Serbia.

During the first day, participants from different countries shared  the results of the project and we recalled what we had learned about the culture of peace, the importance of being tolerant and empathetic with everyone, respecting  than the other person’s regardless of their culture, religion and background. One conclusion was clear: differences enrich us and through conflicts we can always learn, improve and even develop skills to learn how to better manage them and improve our present and future reality.

During  the second day, the representatives of the different countries shared ideas to spread in our countries,which we had learned thanks to the participation in the project. Thus, we came to the conclusion that workshops and other dynamics were a good way to convey these ideals. In addition, it is important we use non-formal education to promote this type of social values, and that, little by little, we are able to merge this learning into formal education so that, through children and young people, we can create a better society. At noon, we went to present the project to the Town Hall of Krusevac, where we were cordially received. In the afternoon we presented our initiatives in a cafeteria with images and music.

The third and last day, we created a space to share the ideas and motivations that each of us would carry out in future projects. Finally we got to moment to say goodbye , with some sadness for having reached the end of the meeting , but with the joy and happiness to share this space with everyone and to expand our network of contacts in order to cooperate, together, to create more tolerant and respectful communities with each other.

Elisabet Vives

Participant in the event

Después de un año intenso de trabajo con el objetivo de entender y comprender qué es la cultura de la paz, y promover el desarrollo de habilidades, capacidades y estrategias para llevarla a cabo en nuestro día a día, llegó la conclusión del proyecto a Serbia.

Durante el primer día, los participantes de los diferentes países compartieron cuáles habían sido los resultados del proyecto, y volvimos a recordar lo que habíamos aprendido sobre la cultura de la paz, sobre la importancia de ser tolerantes y empáticos con todo el mundo, por muy diferente que la otra persona sea nosotros e independientemente de su cultura, religión y contesto. Una conclusión fue evidente: las diferencias nos enriquecen, y por los conflictos siempre podemos aprender, mejorar y, incluso, desarrollar habilidades para aprender a gestionarlos mejor y mejorar nuestra realidad presente y futura.

El segundo día, los representantes de los diferentes países compartieron ideas para llevar a cabo en nuestros países, lo que habíamos aprendido gracias a la participación en el proyecto. Así, llegamos a la conclusión de que los talleres y otras dinámicas eran una buena manera de transmitir estos ideales. Además, es importante que utilizamos la educación no formal para promover este tipo de valores sociales, y que, poco a poco, logramos incorporar este aprendizaje en la educación formal para así, a través de los niños y jóvenes, crear una sociedad mejor. Al mediodía, fuimos a presentar el proyecto al Ayuntamiento de Krusevac, donde fuimos recibidos cordialmente. Por la tarde, exhibimos nuestras iniciativas en una cafetería con imágenes y música.

El tercer y último día, creamos un espacio para compartir las ideas y motivaciones que teníamos cada uno de nosotros para llevar a cabo de futuros proyectos, hasta que, finalmente, llegó la hora de despedirnos, con cierta tristeza por haber llegado el final del encuentro, pero con la alegría y felicidad por haber podido compartir este espacio con todos y por haber podido ampliar nuestra red de contactos con el fin de poder cooperar, juntos, para crear comunidades más tolerantes y respetuosas las unas con las otras.

Elisabet Vives

Participant en l’esdeveniment