Let’s Play, Sing and Dance Together!

[imic_button colour=”btn-default” type=”enabled” link=”https://www.youtube.com/watch?v=ka6q3YGtR9E&list=PLnBiuZQv_CA-8cL30qhuHyY9SvQoWvypX” target=”_blank” extraclass=”” size=””]Vídeos[/imic_button]

El projecte “Let’s Play, Sing and Dance Together: Effective Non-Formal Education for Adults” es va començar durant l’agost del 2013 i es va implementar fins al juliol del 2015, comptant amb el suport del programa Grundtvig Learning Partnerships (Lifelong Learning Programme -LLP) de la Comissió Europea.

L’objectiu principal del programa va ser contribuir al desenvolupament del sector de l’educació dels adults, així com oferir-los l’oportunitat de dur a terme experiències d’aprenentatge, sobretot en altres països europeus, per millorar els seus coneixements i habilitats, facilitar el seu desenvolupament personal i augmentar les seves possibilitats d’ocupació.

Les organitzacions associades i que van portar a terme el projecte són:

“Let’s play”  va tenir com a objectius principals:

 • Augmentar l’aprenentatge de la consciència positiva dels adults sobre la variada escena cultural europea;
 • Explorar les igualtats i diferències en les composicions europees: ètnica, clàssica, jazz, rap i pop; de la música, cançons i balls per desenvolupar el sentit i la comprensió de la diversitat;
 • Donar suport a les activitats de cooperació pràctica entre les organitzacions que treballen en el camp de l’educació d’adults amb l’objectiu d’establir contactes i compartir les millors pràctiques i experiències en LLP.

eren compostos de persones de diferents edats i orígens, amb un enfocament especial en els aturats, la gent gran, els discapacitats i les minories nacionals.

La implementació d’aquest projecte també va ajudar a:

 • Aprendre noves habilitats i mètodes dels associats en l’ensenyament per als estudiants adults;
 • Compartir música , cançons i danses dels països socis;
 • Motivar als estudiants i membres del personal per aprendre llengües estrangeres;
 • Augmentar la confiança en un mateix a través de les activitats del projecte;
 • Fomentar el sentit de la ciutadania i el valor de la diversitat europea.

Es van dur a terme tallers i seminaris sobre música, cançons, balls i sobre l’educació d’adults i el diàleg intercultural, a cada país soci, organitzats en els mateixos mesos i també durant les mobilitats previstes en el calendari del projecte.

Some games:

Els productes finals van ser els DVDs de projectes amb vídeos de música, cançons i danses executades per grups i també mostres de música nacionals recollits pels alumnes adults; carpeta del projecte i logotip, conjunts de materials del projecte.

Skills

Posted on

17/06/2015

Let’s Play, Sing and Dance Together!

[imic_button colour=”btn-default” type=”enabled” link=”https://www.youtube.com/watch?v=ka6q3YGtR9E&list=PLnBiuZQv_CA-8cL30qhuHyY9SvQoWvypX” target=”_blank” extraclass=”” size=””]Vídeos[/imic_button]

El proyecto “Let ‘s Play, Sing and Dance Together: Effective Non-Formal Education for Adults” se empezó en agosto de 2013 y se implementó hasta julio de 2015, contando con el apoyo del programa Grundtvig Learning Partnerships (Lifelong Learning Programme -LLP) de la Comisión Europea.

El objetivo principal del programa fue contribuir al desarrollo del sector de la educación de los adultos, así como ofrecerles la oportunidad de llevar a cabo experiencias de aprendizaje, sobre todo en otros países europeos, para mejorar sus conocimientos y habilidades, facilitar su desarrollo personal y aumentar sus posibilidades de empleo.

Las organizaciones asociadas y que llevaron a cabo el proyecto son:

“Let’s play” tuvo como objetivos principales:

 • Aumentar el aprendizaje de la conciencia positiva de los adultos sobre la variada escena cultural europea;
 • Explorar las igualdades y diferencias en las composiciones europeas: étnica, clásica, jazz, rap y pop; de la música, canciones y bailes para desarrollar el sentido y la comprensión de la diversidad;
 • Apoyar las actividades de cooperación práctica entre las organizaciones que trabajan en el campo de la educación de adultos con el objetivo de establecer contactos y compartir las mejores prácticas y experiencias en LLP.

Los grupos destinatarios eran compuestos de personas de diferentes edades y orígenes, con un enfoque especial en los parados, los ancianos, los discapacitados y las minorías nacionales.

La implementación de este proyecto también ayudó a:

 • Aprender nuevas habilidades y métodos de los asociados en la enseñanza para los estudiantes adultos;
 • Compartir música, canciones y danzas de los países socios;
 • Motivar a los estudiantes y miembros del personal para aprender lenguas extranjeras;
 • Aumentar la confianza en uno mismo a través de las actividades del proyecto;
 • Fomentar el sentido de la ciudadanía y el valor de la diversidad europea.

Se llevaron a cabo talleres y seminarios sobre música, canciones, bailes y sobre la educación de adultos y el diálogo intercultural, en cada país socio, organizados en los mismos meses y también durante las movilidades previstas en el calendario del proyecto.

Some games:

Los productos finales fueron los DVDs de los proyectos, con videos de música, canciones y danzas ejecutadas por grupos y también muestras de músicas nacionales recogidos por los alumnos adultos, la carpeta del proyecto y logotipo, conjuntos de materiales del proyecto.

Skills

Posted on

16/06/2015

Let’s Play, Sing and Dance Together!

[imic_button colour=”btn-default” type=”enabled” link=”https://www.youtube.com/watch?v=ka6q3YGtR9E&list=PLnBiuZQv_CA-8cL30qhuHyY9SvQoWvypX” target=”_blank” extraclass=”” size=””]Videos[/imic_button]

The project “Let ‘s Play, Sing and Dance Together: Effective Non-Formal Education for Adults” began in 2013 and was implemented until July 2015, relying on the support of the Grundtvig Learning Partnerships program (Lifelong Learning Program – LLP) of the European Commission.

The main aim of the program was contributing to develop the field of adults’ education. It also aimed at giving adults the opportunity to carry out learning experiences, especially in European Countries, so that they could improve their knowledge and abilities, facilitating their personal development and increasing their employment possibilities.

The member organizations that were carrying out the program were:

“Let’s play” main goals were:

 • Increase adults’ awareness and positive consciousness about the assorted European cultural scene;
 • Explore the similarities and differences in European music genres: ethnic, classical, jazz, rap and pop. Use music, songs and dances as a way of developing the understanding and consciousness about the theme of diversity;
 • Support the activities of practical cooperation among the organizations that work in adults’ education with the intent of establishing a network of contacts and share the best practices and experiences inside the LLP.

The groups that benefited from the initiative consisted of people of different age and origin, with special focus on those unemployed, on elderly and disabled people and on national minorities.

The implementation of this project also helped to:

 • Learn new abilities and methodologies in the field of adults’ education;
 • Share music, songs and dances typical of the partner countries;
 • Motivate the students and the staff members to learn foreign languages;
 • Increase the participants’ self-confidence through the activities of the project;
 • Promote the sense of citizenship and the value of diversity in Europe.

We carried out various workshops and seminars about music, songs, dances and regarding adults’ education and the dialogue between different cultures. They were organized in every member country at the same time, as well as during the mobility periods planned in the project’s calendar.

Some games:

The final products was the DVDs of the projects, which contain music, songs and dances performed by the groups; there were also samples of national music gathered by the students, presentation folders of the project, logotypes and various materials regarding the project.

Skills

Posted on

05/06/2015