Durant el mes de setembre ha tingut lloc una formació a la ciutat de Gyumri, Armènia, la qual ha tingut representació de la Fundació Catalunya Voluntària. Sergio i Verónica hem sigut participants durant el Training Course “From Knowing to Becoming” del 15 al 22 de setembre per tractar el tema del Voluntariat Europeu i en particular la figura del mentor.

Un cop vam ser escollits per participar-hi, vam iniciar el viatge uns a Tblisi, Geòrgia i altres a Erevan, Armènia, una regió desconeguda per nosaltres, el Cauques. Finalment ens vam trobar tots els participants a la ciutat de Gyumri, al nord d’Armènia el dia 15. Llavors, ens començaven a conèixer entre nosaltres un grup de joves d’arreu d’Europa d’allò més divers: Itàlia, Grècia, Estònia, Eslovàquia, República Txeca, Països Baixos, Croàcia, Moldàvia, Rússia, Armènia i Geòrgia van composar amb nosaltres un ambient multicultural fantàstic.

Un cop iniciat el curs de formació, vam tenir l’oportunitat de descobrir la ciutat de Gyumri. Es tracta d’una ciutat amb molta història, que presumeix d’haver sigut la capital d’Armènia en l’antiguitat, a més de ser actualment la capital de

 la regió del Shirak i la segona ciutat més poblada del país. Avui dia, es troba en mig d’un llarg procés de reconstrucció a causa d’un poderós terratrèmol que fa unes dècades va destruir un 75% dels edificis, d’entre ells alguns molt emblemàtics. Resulta molt curiós poder comprovar encara avui els efectes de la tragèdia i com gent inspiradora i treballadora empeny per refer la ciutat.

Allà a Gyumri vam tenir l’oportunitat de conèixer les oficines de l’organització que va fer possible aquest Training Course, Youth Initiative Center (YIC). Ens van explicar sobre els seus projectes que duen a terme, com treballen i finalment vam tenir l’oportunitat d’entrevistar a tres persones que exercien de mentors d’alguns voluntaris que l’associació acull a Gyumri.

En quant al contingut de la formació, la vam trobar molt interessant.

Primerament vam repassar tots els aspectes del Voluntariat Europeu al programa Erasmus+ per situar-nos. Vam analitzar el concepte d’aprenentatge i l’educació no formal i llavors vam abordar el tema central del curs, el rol del mentor en un projecte de voluntariat Europeu. Vam tenir l’oportunitat de practicar entre nosaltres, estudiar diverses situacions de crisi, compartir bones pràctiques i idees per dur a terme, però sobretot va suposar que es va generar un meravellós caldo de cultiu d’idees de futur en relació al treball voluntari.

Personalment, ens emportem una bona pila de nous coneixements, conceptes reendreçats al cap i una sèrie de grans idees que seria genial poder portar a terme en el futur.

Sergio

During the month of September, a training took place in the city of Gyumri, Armenia, in which Fundación Catalunya Voluntaria has been represented. Sergio and Verónica were the participants during the Training Course “From Knowing to Becoming” from 15 to 22 September, addressing the issue of European Volunteering and in particular the figure of the mentor.

Once we were selected to participate, we began the trip to Tbilisi, Georgia and others to Yerevan, Armenia, a region unknown for us, the Caucasus. Finally we met all the participants in the city of Gyumri, in the north of Armenia on the 15th. Then we were getting to know among ourselves a group of young people from all over Europe: Italy, Greece, Estonia, Czech, the Netherlands, Croatia, Moldova, Russia, Armenia and Georgia, that created a fantastic multicultural environment.

Once we started the training course, we had the opportunity to discover the city of Gyumri. It is a city with a lot of history, which prides to have been the capital of Armenia in the past, besides being at the moment the capital of the region of Shirak and the second most populated city of the country. Today, it is in the middle of a long process of reconstruction due to a powerful earthquake that destroyed around the 75% of the buildings some decades ago, among them some very emblematic ones. It is very curious to still be able to see the effects of the tragedy today and watch inspiring and hardworking people push to rebuild the city.

There in Gyumri we had the opportunity to see the offices of the organization that made this Training Course, Youth Initiative Center (YIC) possible. They told us about the projects they carry out, how they work and finally we had the opportunity to interview three mentors of the association Gyumri.

As for the content of the training, we find it very interesting. Firstly, we review all aspects of European Voluntary Service in the Erasmus+ program. We analyze the concept of learning and non-formal education and then we addressed the central theme of the course, the role of the mentor in a European voluntary project. We had the opportunity to practice among ourselves, to study different situations of crisis, to share good practices and ideas to carry out, but above all we created a wonderful mix of future ideas in relation to volunteer work.

Personally, we brought a lot of new knowledge, we reorganized concepts in the head and a number of great ideas that would be great to be able to carry out in the future.

Sergio

Durante el mes de septiembre ha tenido lugar una formación en la ciudad de Gyumri, Armenia, de la que ha tenido representación la Fundación Catalunya Voluntaria. Sergio y Verónica hemos sido participantes durante el Training Course “From Knowing to Becoming” del 15 al 22 de septiembre para tratar el tema del Voluntariado Europeo y en particular la figura del mentor.

Una vez fuimos escogidos para participar, iniciamos el viaje unos a Tblisi, Georgia y otros a Ereván, Armenia, una región desconocida para nosotros, el Cáucaso. Finalmente nos encontramos todos los participantes en la ciudad de Gyumri, en el norte de Armenia el día 15. Entonces, nos empezaban a conocer entre nosotros un grupo de jóvenes de toda Europa de lo más diverso: Italia, Grecia, Estonia, Eslovaquia, República Checa, Países Bajos, Croacia, Moldavia, Rusia, Armenia y Georgia compusieron con nosotros un ambiente multicultural fantástico.

Una vez iniciado el curso de formación, tuvimos la oportunidad de descubrir la ciudad de Gyumri. Se trata de una ciudad con mucha historia, que presume de haber sido la capital de Armenia en la antigüedad, además de ser actualmente la capital de la región del Shirak y la segunda ciudad más poblada del país. Hoy día, se encuentra en medio de un largo proceso de reconstrucción debido a un poderoso terremoto que hace unas décadas destruyó un 75% de los edificios, de entre ellos algunos muy emblemáticos. Resulta muy curioso poder comprobar aún hoy los efectos de la tragedia y como gente inspiradora y trabajadora empuja para rehacer la ciudad.

Allí en Gyumri tuvimos la oportunidad de conocer las oficinas de la organización que hizo posible este Training Course, Youth Initiative Center (YIC). Nos contaron sobre sus proyectos que llevan a cabo, como trabajan y finalmente tuvimos la oportunidad de entrevistar a tres personas que ejercían de mentores de algunos voluntarios que la asociación acoge a Gyumri.

En cuanto al contenido de la formación, lo encontramos muy interesante. Primeramente repasamos todos los aspectos del Voluntariado Europeo en el programa Erasmus+ para situarnos. Analizamos el concepto de aprendizaje y la educación no formal y entonces abordar el tema central del curso, el rol del mentor en un proyecto de voluntariado Europeo. Tuvimos la oportunidad de practicar entre nosotros, estudiar diversas situaciones de crisis, compartir buenas prácticas e ideas para llevar a cabo, pero sobre todo se generó un maravilloso caldo de cultivo de ideas de futuro en relación al trabajo voluntario.

Personalmente, nos llevamos un montón de nuevos conocimientos, conceptos reordenados en la cabeza y una serie de grandes ideas que sería genial poder llevar a cabo en el futuro.

Sergio