Clam per la Pau

“Clam per la Pau” és un programa de la Fundació Catalunya Voluntària – FCV amb l’objectiu de sensibilitzar i promoure la Cultura de Pau entre les persones joves (prioritàriament líders i treballadors juvenils) mitjançant la seva participació activa en iniciatives d’ educació no reglada i intercultural, en col·laboració amb altres entitats no lucratives i educatives catalanes, xarxes i experts i entitats d’arreu del món.

L’iniciativa aspira a socialitzar la comprensió del significat holístic de la Cultura de Pau i el sentit positiu de la pau, afavorint la realització de noves iniciatives juvenils, innovadores i creatives per a la promoció de la pau per a la transformació social.


Les seves 3 línies de treball són:

  • Treball en xarxa, a nivell internacional i nacional, establint relacions de col·laboració amb altres  entitats i institucions;
  • Construcció de capacitats, mitjançant l’organització de formacions i tallers i la creació de productes intelectuals;
  • Promoció de la Cultura de Pau, mitjançant la realització iniciatives de sensibilització en l’àmbit local, nacional i internacional.

A més, les seves 4 prioritats anuals són:

  • Consolidar la xarxa Peace Bag for EuroMed Youth;
  • Crear i fer accessibles recursos pedagògics de qualitat i fer ús dels existents;
  • Crear una xarxa local d’entitats i persones col·laboradores;
  • Assegurar la sostenibilitat del programa en termes de recursos humans, econòmics i financers.

El programa compta amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, del Consell d’Europa, de la Fundació Anna Lindh, del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya – DIPLOCAT – i de l’Institut Català Internacional per la Pau.